Disclaimer

Disclaimer ‘Retailer of the Year’ België editie 2024-2025, versie Maart 2024

CONTACTGEGEVENS Q&A:
Q&A Insights BV
Adres: Koningin Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort
Tel. nr: +31 (0)33 245 46 37
Kvk nr: 58913009

Onderstaand vind je de Disclaimer die van toepassing is op de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ (als mede op de inhoud van deze site), een initiatief van Q&A Retail (Statutaire naam: Q&A Insights BV, hierna te noemen: Q&A).

Art 1. Wijziging Disclaimer

Q&A behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Bij veranderingen stelt Q&A je hiervan tijdig op de hoogte.

Art 2. Juistheid en volledigheid van gepubliceerde informatie

Hoewel Q&A haar uiterste best doet om zorgvuldig om te gaan met de informatie die zij in verband met de Verkiezing en Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ verkrijgt en publiceert via de diverse kanalen (waaronder deze website), kan de door haar gepubliceerde informatie mogelijk onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Art 3. De publicatie-, wijzig- en verwijderrechten

Q&A keurt het publiceren van informatie die eventueel niet wetmatig is bij de Europese wet niet goed. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de informatie, de inhoud, het gebruik, het ontwerp, de verleende diensten of enig ander onderwerp van de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’ website, te wijzigen.

Art 4. Juistheid van informatie deelnemende consumenten

Je stemt toe geen valse of verkeerde informatie te geven, wanneer je deelneemt aan de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’. Q&A behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, tijdelijk of permanent iedere deelnemende consument, om wat voor reden dan ook, uit te sluiten van deelname aan de verkiezing. Ook zonder de beperking of de schending van deze disclaimer, of niet overeenkomstig Europese wetten en richtlijnen.

Art 5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Publieksprijzen ‘Beste Winkelketen van België’, ‘Webshop Awards Belgium’ en ‘Retailer of the Year Belgium’, waaronder doch niet beperkt tot de vaste inhoud, de vormgeving, de vragenlijsten en de URL-en, liggen bij Q&A (en/of haar moederorganisatie Avantage BV). Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging van intellectuele eigendommen van Q&A (dan wel van Avantage BV) (anders dan de informatie die je zelf aan Q&A hebt toevertrouwd) is verboden zonder hiervoor vooraf de schriftelijke en expliciete toestemming te hebben ontvangen van Q&A.
Bij het aanleveren van informatie aan Q&A verklaar je dat, bij het gebruik van deze informatie door Q&A, geen auteursrecht of copyright wordt overtreden berustend bij een derde partij.

Art 6. Rechts- en forumkeuze

Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.